Aktualności

Już w maju rusza rozbudowa!

11.04.2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że już w maju rusza rozbudowa naszego zakładu produkcyjnego. Powstanie drugie skrzydło, które na powierzchni 4000 m2 pomieści część magazynową, produkcyjną oraz biurową. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2017 roku.

Konkurs “1000 dni urlopu”

29.08.2016

 

Co by było gdyby urlop trwał  1000 dni?

Dziękujemy za uczestnictwo w konkursie “1000 dni urlopu” organizowanym w dniach 29.08.2016 r. do 02.09.2016 r. na Fanpage’u „Stresoodporni”, dedykowanemu preparatom Destresan Max i Destresan Noc.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do obserwowania Stresoodpornych  na: https://www.facebook.com/Stresoodporni/?fref=ts

Regulamin Konkursu “1000 dni urlopu”

              I  Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy ustanawia zasady przeprowadzenia Konkursu „1000 dni urlopu!” (dalej: „Konkursu”) oraz określa prawa i obowiązki jego Organizatora oraz Uczestników.

 2. Konkurs organizowany jest przez Oleofarm Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mokronoska 8, kod 52-407 Wrocław, NIP: 8961326505, Regon 932802258, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000475366, dalej zwaną: „Organizatorem”.

 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 4. Bieg terminu składania zgłoszeń konkursowych rozpoczyna się w dniu 29.08.2016 r. oraz upływa w dniu 02.09.2016 r.

 5. Dane osobowe uczestników Konkursu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 6. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.oleofarm.pl

   II Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 2. Uczestnikami Konkursu („Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, oraz członkowie ich rodzin, tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 5. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, spełniająca wymagania, oznaczone w treści niniejszego pkt. 2, która prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. 1.5.

 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

   III Zgłoszenie konkursowe

 1. Aby dokonać Zgłoszenia Konkursowego należy: opisać w komentarzu sposób na spędzenie wakacji, gdyby trwały 1000 dni.

 2. Jeden Uczestnik może dokonać dziesięciu Zgłoszeń Konkursowych

   IV Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu

 1. Laureatów Konkursu w liczbie 5 wybierze Komisja Konkursowa złożona z pracowników Organizatora, przyznając jednocześnie poszczególnym Laureatom nagrody.

 2. Komisja Konkursowa dokona oceny dokonanych w terminie Zgłoszeń Konkursowych według następujących kryteriów:

 3. kreatywność i oryginalność w realizacji tematu,

 4. aprobata publiczności, wyrażona w „polubieniach” i komentarzach do opublikowanej treści.

 5. Zgłoszenia Konkursowe naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również naruszające przepisy prawa lub dobre obyczaje (w tym zasady netykiety) Komisja Konkursowa odrzuci. O odrzuceniu Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 6. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji Komisji Konkursowej, wydanej i ogłoszonej nie później, niż – 5 dni po dacie upływu terminu przesyłania Zgłoszeń Konkursowych – ze wskazaniem zgłoszeń Konkursowych, których ocena zadecydowała o wyborze.

 7. Decyzja Komisji Konkursowej, o których mowa w pkt. 4.4, będzie ogłoszona w formie wpisu na profilu. Powyższe oznacza również, że nicki Laureatów Konkursu, zostaną w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu opublikowane na profilu Stresoodporni.

   V Nagrody

 1. W Konkursie ustanawia się dla Laureatów Konkursu następujące nagrody:

 • Trzy jednakowe zestawy 1 (pakiety o wartości 218,50 PLN każdy), w skład których wchodzą następujące produkty Oleofarm (wartość wg. Oleofarm24.pl):

   

  Bułka tarta z lnem mielonym 450 g doypack                                          4,00 PLN

  Colosan EX z probiotykami 240 g                                                          22,00 PLN

  Czarna porzeczka – 100% sok ribesVital 490ml                                   19,00 PLN

  Destresan Max 24 kapsułki                                                                     14,50 PLN

  Destresan Noc 24 kapsułki                                                                     15,50 PLN

  D-Vitum forte Calcium 60 tabletek (NSSE)                                           42,50 PLN

  Odkryj 5 smaków świata-zestaw Oleje Świata 5x100ml                     65,00 PLN

  Olej ryżowy 0,5 l                                                                                         15,00 PLN

  Rekinol extra 72 kapsułki po 500 mg                                                     21,00 PLN

   

 • Dwa jednakowe zestawy 2 (pakiety o wartości 218,50 PLN każdy), w skład których wchodzą produkty Oleofarm (wartość wg. Oleofarm24.pl):

   

  Bułka tarta z lnem mielonym 450 g doypack                                          4,00 PLN

  Destresan Max 24 kapsułki                                                                       14,50 PLN

  Destresan Noc 24 kapsułki                                                                       15,50 PLN

  D-VITUM forte 1000 j.m. 60 kaps.                                                           19,00 PLN

  D-VITUM forte 2000 j.m. K2 36 kaps                                                      42,50 PLN

  Granat – 100% sok z granatu granVital 980 ml                                     22,00 PLN

  Odkryj 5 smaków świata-zestaw Oleje Świata 5x100ml                     65,00 PLN

  Olej ryżowy 0,5 l                                                                                         15,00 PLN

  Rekinol extra 72 kapsułki po 500 mg                                                     21,00 PLN

   

  Poszczególne zestawy, zostaną przyznane Laureatom według uznania Organizatora. W szczególności oznacza to, że Laureaci nie będą mieć prawa wyboru dla siebie danego zestawu.

   

 1. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o przyznaniu nagród oraz o sposobie i terminie ich przekazania, w formie odpowiedzi na wpis, zawierający nagrodzone zgłoszenie, wraz z prośbą o przesłanie danych adresowych w formie wiadomości prywatnej, dostępnej w opcjach serwisu społecznościowego Facebook, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia odpowiedniej decyzji Komisji Konkursowej.

 2. Wydanie nagród nastąpi pod następującymi warunkami:

 3. W odpowiedzi na informację o przyznaniu nagród Laureaci, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. informacji, prześlą do Organizatora swoje dane adresowe.

 4. Przesłane dane adresowe dotyczyć będą adresu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. W razie naruszenia postanowień pkt. 5.3. przez Laureata Konkursu obowiązek wydania nagrody na jego rzecz wygasa.

 6. Nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Poza nagrodą rzeczową, każdy Laureat Konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Laureatowi, ale zostanie pobrana przez Organizatora, jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.

 7. Wraz z nagrodą, przesłaną za pośrednictwem kuriera pocztowego, Organizator prześle do każdego z Laureatów formularz – protokół odbioru nagrody. Kurier wyda nagrodę Laureatowi za potwierdzeniem odbioru w protokole odbioru i zwróci ww. protokół Organizatorowi.

 8. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do żądania równowartości wyróżnień i nagród w formie ekwiwalentu pieniężnego.

 9. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wskazania konkretnego producenta ani modelu urządzeń ani prawo wyboru konkretnych produktów z oferty Organizatora, stanowiących nagrody. Wszelkie decyzje co do powyższego podejmuje Organizator.

   VI Odpowiedzialność

 1. Składając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik jednocześnie zapewnia, że w wyniku złożenia przez niego Zgłoszenia Konkursowego nie doszło do naruszenia czyichkolwiek dóbr osobistych ani praw autorskich (majątkowych i osobistych) ani praw zależnych.

 2. W wypadku, gdyby podmiot trzeci wystąpił przeciwko Organizatorowi z zasadnym roszczeniem, dotyczącym naruszenia dóbr osobistych lub praw, o których mowa w pkt. 6.1, w związku z treścią Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik, który złożył ww. Zgłoszenie, zobowiązany będzie takie roszczenia zaspokoić, zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika, a w szczególności przez Laureata Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu, niezgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Zastrzeżenie z pkt. 6.3. ma zastosowanie w szczególności do:

 5. braku możliwości nawiązania kontaktu z Uczestnikiem wskutek podania nieistniejącego, niepełnego lub błędnego adresu.

 6. braku możliwości przekazania nagrody w związku z niepodaniem, podaniem błędnych albo niepełnych danych adresowych.

 7. zmian danych, które nastąpiły po ich podaniu przez Uczestnika Organizatorowi, w sytuacji, w której Uczestnik nie poinformował Organizatora o zmianie.

   VII Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być składane na adres Organizatora na piśmie – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia albo ujawnienia się okoliczności, stanowiących podstawę reklamacji.

 2. Organizator w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

   VIII Postanowienia końcowe

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. Do upływu terminu składania Zgłoszeń Konkursowych Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu w wypadku wystąpienia ważnych przyczyn. O zmianie oraz o przyczynach dokonania zmiany Organizator powiadomi Uczestników w formie wiadomości prywatnej, wysyłanej za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.

 5. W razie otrzymania informacji o zmianie regulaminu Uczestnik, który został poinformowany, ma możliwość rezygnacji z udziału w Konkursie. W tym celu Uczestnik składa Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie wiadomości prywatnej, wysyłanej za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.

 

 

Oleofarm w prestiżowym rankingu Gazele Biznesu!

08.03.2016

W tegorocznej edycji  Rankingu Gazele Biznesu firma Oleofarm znalazła się na wysokim, 270 miejscu na 4 300 notowanych firm w zestawieniu ogólnopolskim.
W ujęciu wojewódzkim, spółka uplasowała się na 33 miejscu, wśród 440 laureatów.

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm organizowany przez Puls Biznesu. Jest to elita polskiego biznesu, która niezależnie od koniunktury gospodarczej, z roku na rok, rośnie w siłę i stale odnotowuje wzrost sprzedaży.

Zgodnie z kryteriami, o miejscu w rankingu decyduje analiza wyników badania obejmującego trzy poprzednie lata, prowadzonego przez  wywiadownię gospodarczą Coface Poland, która dokonuje weryfikacji danych finansowych przedsiębiorstw. Podobne zestawienia tworzone są również przez siostrzane dzienniki „Pulsu Biznesu” w Szwecji, Danii, Austrii, Rosji, Estonii, Słowenii i na Łotwie. 

Jest to dla nas ważne i cenne wyróżnienie- mówi Prezes Oleofarm, Marek Chrzanowski. Dziękujemy za wybór naszych produktów i zaufanie jakim nas Państwo darzą. Cieszymy się, że możemy wspierać zdrowie Polaków i przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki. 

I miejsce w konkursie „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”

15.01.2015

Jest nam niezmiernie miło poinformować o fakcie zajęcia I miejsca w konkursie „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” w województwie Dolnośląskim. Konkurs zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy miał na celu wspieranie bezpieczeństwa pracy w Polsce.

“>

 

Plan połączenia spółek Oleofarm

01.10.2013

PLAN POŁĄCZENIA

spółek:

„OLEOFARM Marek Chrzanowski Leszek Stanecki” Sp. z o.o.

oraz

„OLEOFARM” Sp. z o.o.

Sporządzony w dniu 23 października 2013 r. we Wrocławiu przez:

 1. Zarząd spółki pod firmą: „OLEOFARM Marek Chrzanowski Leszek Stanecki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
 2. oraz
 3. Zarząd spółki pod firmą: „OLEOFARM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pietrzykowicach

 

 1. Wprowadzenie
 2. Zarządy spółek: „OLEOFARM Marek Chrzanowski Leszek Stanecki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz „OLEOFARM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pietrzykowicach (zwanych dalej łącznie „Spółkami”) w związku z zamiarem połączenia sporządziły i zaakceptowały, na podstawie art. 498 i 499 z uwzględnieniem art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.); (dalej: KSH), niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej „Planem połączenia”).
 3. Warunki połączenia
  1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek.
  2. Spółka przejmująca:
  3. “OLEOFARM Marek Chrzanowski Leszek Stanecki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 52-407), przy ul. Mokronoska 8, o kapitale zakładowym w wysokości: 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475366, posiadająca REGON: 932802258 oraz NIP: 8961326505,
  4. zwana dalej “Spółką Przejmującą”
  5. Spółka przejmowana:
  6. “OLEOFARM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pietrzykowicach (kod pocztowy: 55-080), przy ul. Fabrycznej 16, o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000218272, posiadająca REGON: 933023467 oraz NIP: 8961378324,
  7. zwana dalej “Spółką Przejmowaną”
  8. Sposób połączenia
  9. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem przepisów art. 516 § 6 KSH, tj. w trybie uproszczonym.
  10. W związku z uproszczeniem procedury połączeniowej – na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1, 2, 4 i 5 KSH:
   • niniejszy Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności;
   • Zarząd każdej z łączących się spółek nie sporządzi pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie.
  11. Pomimo możliwości rezygnacji z podejmowania uchwały o połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej, uchwała ta będzie podejmowana również w celu przyjęcia zmiany umowy Spółki przejmującej i jej tekstu jednolitego.
  12. Zarząd każdej z łączących się spółek zawiadomi wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników spółek łączących się, o zamiarze połączenia się z inną spółką.
  13. Zgodnie z art. 516 § 6 in fine KSH, ogłoszenie planu połączenia na stronie internetowej Spółek tj. http://oleofarm.pl/ oraz udostępnienie Wspólnikom łączących się Spółek dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w celu umożliwienia ich bezpłatnego przeglądania w lokalach Spółek, nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
  14. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
  15. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  16. Informacja o zastosowanych uproszczeniach
   1. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji zgodnie z art. 516 § 6 w związku z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, nie ma konieczności określania:
    • stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej;
    • zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
    • dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt b powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
  17. Szczególne prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej i innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej
   1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw.
  18. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu
   1. Nie ustanawia się szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, dla dotychczasowych członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
  19. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
   1. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż połączenie Spółek następuje w ramach tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, ze zmianami).
  20.  
  21. Plan połączenia został sporządzony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 23 października 2013 r., w czterech jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla Spółek oraz po jednym dla Sądów Rejestrowych właściwych ze względu na siedziby Spółek).

 

Za Zarząd Za Zarząd

„OLEOFARM Marek Chrzanowski Leszek Stanecki” Sp. z o.o.:

Dariusz Supeł – Prezes Zarządu

Leszek Stanecki – Wiceprezes Zarządu

Marek Chrzanowski – Wiceprezes Zarządu

„OLEOFARM” Sp. z o.o.:

Dariusz Supeł – Prezes Zarządu

Leszek Stanecki – Wiceprezes Zarządu

Marek Chrzanowski – Wiceprezes Zarządu